บริษัท ดีพี โซลูชันส์ จำกัด ภูเก็ต วัสดุก่อสร้าง ฮาร์ดแวร์ ไฟฟ้า ประปา

การเปิดเครดิต

เมื่อได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว ทางบริษัทฯ  จะพิจารณาภายใน 3 วันทำการ

เอกสารประกอบการพิจารณาขอเปิดเครดิตกับ บริษัท ดีพี โซลูชั่นส์ จำกัด

  1. เอกสารขอเปิดบัญชีการขายของบริษัท ลงนามโดยผู้มีอำนาจพร้อมประทับตราบริษัท
  2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน อายุไม่เกิน 3 เดือน
  3. สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น
  4. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้มีอำนาจลงนาม
  5. สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
  6. สำเนาใบแจ้งรายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
  7. แผนที่ตั้งกิจการ

บริษัท ดีพี โซลูชันส์ จำกัด

10/10 หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
โทรศัพท์: 076-617945-6 ID Line: dpsolutions, dp.solutions มือถือ: 092-2939441, 062-2456585
อีเมล์: email3เว็บไซต์: www.dpsolutions.co.th